Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Hôrka

Sídlo: Hôrka 141

PSČ: 059 12

Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Spišák – starosta obce

IČO: 00326194

DIČ: 2020674876

Bankové spojenie: UniCredit Bank

IBAN: SK 03 1111 0000 0066 0833 7004

Telefón: +421527793461, +421901913313

E-mail: obechorka@obechorka.sk

www: http://www.obechorka.s